การขึ้นเครื่องหมาย (Trading Signs)

ตลาดหลักทรัพย์ได้มีการขึ้นเครื่องหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบ ซึ่งเครื่องหมายดังกล่าวได้แก่

เครื่องหมาย
ชื่อ
ความหมาย
NP
Notice Pending บริษัทจดทะเบียน มีข้อมูลที่ต้องรายงานและตลาดหลักทรัพย์ อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากบริษัท
NR
Notice Received ตลาดหลักทรัพย์ได้รับการชี้แจงข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียน ที่ได้มีการ Pending (NP) ไว้แล้วและจะขึ้นเครื่องหมาย NR เป็นเวลา 1 วัน
H
Trading Halt เป็นเครื่องหมายแสดง การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน เป็นการชั่วคราว โดยแต่ละครั้ง มีระยะเวลาไม่เกินกว่าหนึ่งรอบการซื้อขาย ซึ่งตลาดหลักทรัพย์มีหลักเกณฑ์ ในการขึ้นเครื่องหมาย H ดังนี้
 1. มีข้อมูลหรือข่าวสารที่สำคัญ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์
  หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ยังไม่ได้รับรายงานจากบริษัท และอยู่ในระหว่างการสอบถามข้อ
  เท็จจริง และรอคำชี้แจงจากบริษัท และตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าบริษัทสามารถชี้แจง
  ได้ในทันที
 2. ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง น่าสงสัยว่าจะมีผู้ลงทุนบางกลุ่ม
  ทราบข้อมูลหรือข่าวสารที่สำคัญ และอยู่ในระหว่างการสอบถามข้อเท็จจริงจากบริษัท
  และตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าบริษัทสามารถชี้แจงได้ทันที
 3. บริษัทร้องขอให้ตลาดหลักทรัพย์ สั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเป็นการชั่วคราว
  เนื่องจากบริษัทอยู่ในระหว่างรอการเปิดเผยข้อมูล หรือข่าวสารที่สำคัญ และตลาด
  หลักทรัพย์เห็นว่าบริษัทสามารถชี้แจงได้ในทันที
 4. มีเหตุอื่นใด ที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น
SP
Trading Suspension

เป็นเครื่องหมายแสดงการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว โดยแต่ละครั้ง มีระยะเวลาเกินกว่าหนึ่งรอบการซื้อขาย ซึ่งตลาดหลักทรัพย์มีหลักเกณฑ์ ในการขึ้นเครื่องหมาย SP ดังนี้

 1. เมื่อเกิดกรณีเช่นเดียวกับข้อ 1 ถึง 3 ของการขึ้นเครื่องหมาย H และตลาด หลักทรัพย์เห็นว่า บริษัทไม่สามารถชี้แจงหรือเปิดเผยข้อมูลได้ในทันที
 2. บริษัทฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดลักทรัพย์
  ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ ข้อตกลง ตลอดจนหนังสือเวียน
  ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทปฏิบัติตาม
 3. บริษัทไม่นำส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ตลาดลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย NP ไว้บนกระดานของหลักทรัพย์
 4. บริษัทนำส่งงบการเงินล่าช้าติดต่อกัน 3 ครั้ง
 5. หลักทรัพย์อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิกถอน หรืออยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานภาพ เพื่อให้พ้นข่ายการถูกเพิกถอน
 6. หลักทรัพย์จะครบกำหนดเวลาในการไถ่ถอน หรือการแปลงสภาพ หรือการใช้สิทธิหรือการขายคืน
 7. มีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการซื้อขายหลักทรัพย์

ที่มาข้อมูล : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


เกี่ยวกับเครื่องหมายเอ็กซ์ ( " X " ) และเครื่องหมายอื่นๆ

เครื่องหมาย
ชื่อ
ความหมาย
XD
Excluding Dividend ผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผล
XI
Excluding Interest ผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์ได้รับดอกเบี้ย (กรณีเป็นพวกหุ้นกู้)
XR
Excluding Right ผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์ได้รับหุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรร
XW
Excluding Warrant ผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร
XS
Excluding Short Term Warrant ผู้ซื้อไม่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิระยะสั้น
XA
Excluding All ผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์ได้รับ สิทธ์ต่างๆทั้งหมด ที่ออกมาในการประกาศครั้งนี้
DS
Designated Securities เป็นเครื่องหมายที่แสดงให้นักลงทุนทราบว่า หลักทรัพย์ดังกล่าว มีการเคลื่อนไหวผิดปกติ และจะต้องซื้อขายด้วยเงินสดเท่านั้น

ที่มาข้อมูล : โสภณ ด่านศิริกุล, หนังสือคัมภีร์หุ้น

หมายเหตุ

หุ้นที่ขึ้นป้าย X_ ตลาดจะประกาศให้ทราบ ก่อนขึ้นเครื่องหมายระยะหนึ่ง เพื่อให้นักลงทุนทราบ ถ้าหุ้นนั้นขึ้นเครื่องหมายแล้ว ผู้ซื้อหุ้นในวันที่มีเครื่องหมายแล้วจะไม่ได้รับสิทธ์ดังกล่าว แต่จะเป็นสิทธิ์ของผู้ที่ครองหุ้นนั้น อยู่ในวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมายนี้ (แม้ว่าจะขายหุ้นนั้นออกไปในวันที่ขึ้น X_ วันแรก หรือหลังจากนั้น ก็ยังคงได้รับสิทธ์อยู่)